Love for
VARDE ATLET KLUB
 
Stiftet den 12. februar 1933
 
 
 
 
Medlem af: Danmarks Bokse-Union under
Danmarks Idræts-Forbund
 
§ 1.
Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Varde Atlet Klub (VAK) og er hjemmehørende i Varde kommune.
Varde Atlet Klub er stiftet den 12. februar 1933.
 
§ 2. Klubbens formål
Varde Atlet Klubs formål er at dyrke boksning samt fremme kammeratskabet mellem klubbens medlemmer.
 
§ 3. Medlemskab af organisationer
Klubben skal være medlem af  Danmarks Bokse-Union (DaBU) under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), European Boxing Confederation (EUBC) og International Boxing Association (AIBA) og underlagt disse organisationers love og bestemmelser.
 
§ 4. Optagelse af medlemmer
Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 6 år. Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.
Som passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der ønsker at støtte eller at arbejde for klubben.
Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.
 
§ 5. Kontingent
Kontingent for medlemskab af Varde Atlet Klub fastsættes af bestyrelsen for ét år ad gangen.
Kontingent betales  forud. Passive medlemmer skal betale kontingent forud for ét år ad gangen.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for at betale kontingent.
Æresmedlemmer og medlemmer af bestyrelsen er kontingent fri.
 
§ 6. Udmeldelse – Eksklusion
Gyldig udmeldelse stiles til klubbens kasserer og skal være denne i hænde senest 14 dage før udmeldelsens ikrafttræden. Endvidere kræves, at den pågældende medlem har betalt kontingent frem til udmeldelsens ikrafttræden. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse på udmeldelsen
 
Når et medlem er i kontingent restance ud over 3 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere medlemmet. Dette skal ske skriftligt.
Ingen der er udelukket pga. kontingentrestance, kan på ny optages som medlem af klubben før vedkommendes gæld til klubben er afviklet.
 
Bestyrelsen kan desuden ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sin version af sagen og kan kræve, at spørgsmålet vedrørende eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling.
I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har det berørte medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, og skal endvidere have adgang til denne for at fremlægge sin sag.
Spørgsmål om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
 
§ 7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
 
Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i ultimo juni måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved annoncering i Sociale medier og Klubbens hjemmeside samt ved opslag i klubben.
 
Dagsorden bekendtgøres skriftligt ved opslag i klubben senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand i hænde senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse til optagelse på dagsordenen.
 
Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i mindst 1 måned, og ikke er i kontingentrestance.
 
Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde.
 
§ 8. Generalforsamlingens dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. ( Formand)
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Formand
Kasserer
Bestyrelsesmedlemmer
2 suppleanter til bestyrelsen
1 revisorer
1 revisorsuppleant
Eventuelt
 
§ 9. Generalforsamlingens afvikling
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
 
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog  § 16 stk. a.
 
Dirigenten bestemmer afstemningsformen. Dog skal afstemning og valg på begæring fra mindst 5 stemmeberettigede medlemmer foregå skriftligt.
 
Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol, hvori også referat af mødet optages i det omfang dirigenten skønner det nødvendigt.
 
§ 10 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom til bestyrelse, med oplysning om det emne der ønskes behandlet. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter begæringen er fremsat overfor bestyrelsen.
Ved indkaldelse og offentliggørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. b og c.
 
§ 11 Bestyrelse – valg
Bestyrelsen er klubbens ledelse i det daglige og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger og forpligter klubben i henhold til vedtægterne.
 
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem, og i ulige årstal vælges kasserer, næstformand og1 bestyrelsesmedlem. Suppleanterne er på valg hvert år, men genvalg kan finde sted.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
 
Bestyrelsen skal i videst muligt omfang lade sig repræsentere ved møder under DaBU,  samt på møder i Idræts og Fritidssamvirke i Varde kommune, når disse annonceres og hvortil klubben har adgang
 
§ 12. Bestyrelse – tegningsret
Bestyrelsen skal afholde sit første bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede, heriblandt formand eller næstformand.
I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.
Der føres protokol over bestyrelsens møder.
 
Klubben tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner kræves dog gennemgang/underskrift af såvel formand som kasserer.
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre kræves en generalforsamlings godkendelse.
 
§ 13. Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 01. juni til 31 maj.  Bestyrelsen skal mindst 2 uger før generalforsamlingens afholdelse afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. maj til revisoren.
Driftsregnskab og status skal forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.
 
§ 14. Revision
På den ordinære generalforsamling vælges 1 kritiske revisor og 1 revisorsuppleant, jf. § 8. Revisoren vælges for 2 år ad gangen.
Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen.
Revisorerne skal hvert år i Juni måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Driftsregnskabet og status påføres en påtegning.  Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 15. Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 16. Klubbens opløsning
Bestemmelse vedrørende klubbens opløsning kan kun tages af en til dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. For at denne generalforsamling er beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at 3/4 af de afgivne stemmer støtter forslaget om opløsning af klubben. Opnås et sådan flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning om opløsning af klubben kan træffes med ovennævnte majoritet, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 
Såfremt klubben opløses, deponeres dens midler i pengeinstitut i 10 år på spærret konto og forvaltes af DSI.
Andre af klubbens tilhørende aktiver opbevares ligeledes af DSI.
Efter 10 års fristens udløb, fordeles førnævnte midler blandt idrætsforeninger i Varde by.
Ikke forbrugte udloddede midler fra E lite Gaming A/S returneres til Elite Gaming A/S, der er forpligtet til at indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater, svarende til den returnerede udlodning.
 
Såfremt der genetableres en ny bokseklub i Varde by inden 10 år efter opløsning af Varde Atlet Klub, tilfalder de deponerede midler og aktiver denne klub, på betingelse af, at dens love indeholder samme betingelser som den opløste klubs § 16.
 
 
Således vedtaget på stiftende generalforsamling den: 12. februar 1933
Revideret på generalforsamling den: 26. september 1969
26. september 1973
30. september 1983
18. april 1991
2. april 1992
10. april 2003
26. april 2007
23. april 2008
2. september 2011
23. september 2015
5,September 2017
10.Juni 2023